DRPP
Klein maar zonder grenzen

COVID 19 - DE 2DE GOLF

De wettelijke basis, de steun en de bestraffing.

1. Op 28 oktober werden terug verregaande maatregelen getroffen voor indamming van het virus. Zij worden op de website van Sciensano duidelijk weergeven  Zij gelden tot en met 19 november, om ;de regering de mogelijkheid te bieden te evalueren en te verstrengen of bepaalde handelingen toe te laten. Het hangt van iedereen af.

De Vlaamse regering heeft nieuwe steunmaatregelen goedgekeurd nav de verplichte sluiting van cafés en restaurants sinds 19.10.2020. Thans wordt het 10% van de omzet van dezelfde periode in 2019, doch met een maximum van 11.250€ voor ondernemingen met minder dan 10 personeelsleden, voor grote maximaal 22.500€. Voor ondernemingen die in hoofdzaak maaltijden aanbieden en verplicht een witte kassa moeten gebruiken een steun van 2.250 €. Restaurants die in de periode van 19.10 tot 18.11 meer dan 50% haalden uit take away, moet aantonen dat er minstens 60% omzetverlies is. Ook andere ondernemingen komen in aanmerking voor de steun, op voorwaarde dat ze minstens 60% omzetverlies hebben in de periode van 1.10 tot 15.11., in vegelijking met dezelfde periode in 2019.


2. Op 14 mei 2020 bleken al meer dan 100.000 corona PV's uitgeschreven. Het betreft inbreuken op samenscholingsverbod, inbreuken op bijzondere wet volksgezondheid, niet naleving van social-distancing, niet naleving sluitig van een onderneming, niet naleven dragen van bescherming en niet naleving respecteren van de openingsuren.

Bij de eerste inbreuk kan er een minnelijke schikking tussenkomen van 750€ voor handelaren, uitbaters en organisatoren en 25O€ voor de andere.( opgelet bij uitbating kan het zijn dat het bedrag verhoogd wordt met de "vermogensvoordelen" (de winst met de onrechtmatige handelingen ).

Bij herhaling wordt gedagvaard voor de rechtbank. Er wordt verondersteld dat dit betrekking zal hebben op iongeveer 10.000 zaken..

Inzake een weigering of verzuim zich te gedragen conform de maatregelen, conform het volmchten besluit, is de Politierechtbank bevoegd. Opgelet het blijven wanbedrijven ( dus geen overtredingen ), en waarvoor de Politierechtbank tijdelijk bevoegdheid bekomen heeft. Sommige gemeenten werken ook met de GAS-boeten ( op dat ogenblik, en voor kleine inbreuken, zal het parket dan niet vervolgen). Dit zal meestal het geval zijn , wanneer de gemeente bijkomende maatregelen op haar grondgebied oplegt ( vb. mondmasker op openbare ruimte ).

Vanaf 29.7.2020, en met de 2de golf, zijn dus een reeks van stringente maatregelen voorzien. Het niet naleven ervan geeft dus aanleiding tot die inbreuken!.


3. De 2de golf is ingetreden, en terug worden ingrijpende maatregelen getroffen, die destabiliseren maar noodzakelijk zijn, zeker in België.

  1. De federale wetgever kan verbod uitvaardigen de woning te verlaten op grond van de wetgeving op de civiele bescherming en veiligheid. 
  2. De deelstaten zijn bevoegd voor het beleid in en buiten de verplegingsinrichtingen ( ziekenhuizen, ambulante zorg, rustoord, thuiszorg ) inzake preventieve gezondheidszorg m.i.v. opsporing en bestrijding van besmettelijke ziekten. 
  3. Daarnaast komen ook tussen de "Nationale Veiligheidsraad" en de "Risk Management Group", die formeel enkel adviezen kunnen geven. 
  4. Teneinde de zorgcontinuïteit te verzekeren  ( in ziekenhuizen en verzorgingstehuizen) kunnen de minister van Binnenlandse Zaken in samenspraak met deze van Volksgezondheid de opdracht tot opvordering overmaken aan de Gouverneur. Het niet naleven van de opvordering wordt strafrechterlijk gesanctionneerd.
  5. Voor aanbesteding van medisch materiaal en geneesmiddelen bij grote urgentie, bestaat de mogelijkheid tot onderhandelingen zonder voorafgaandelijke bekendmaking ( in de mate dat de hoogdringendheid niet het gevolg is van nalatigheid van de overheid).
  6. De zorgvuldigheid van een behandelende arts wordt gemeten door vergelijking met een gemiddelde voorzichtige arts in die discipline. Hierdoor kon een probleem ontstaan tav de geneesheren ( vb. van andere afdelingen gesloten ingevolge deze pandemie en voorrang aan Covid patiënten op dienst intensive care ) die hun collega's wensten bij te staan. Er wordt aangenomen dat de noodsituatie ertoe leidt dat dit niet als fout aanzien wordt voor elke zorgverlener met een basiskennis in het verstrekken van gezondheidszorg.(1)
  7. Triage via "telegeneeskunde" ( op afstand) is een delicate aangelegenheid. Een 2 tal personen zijn gestorven in deze pandemie ingevolge een verkeerde diagnose. Opgelet een verkeerde diagnose is op zich geen fout; het is het pas wanneer een normaal voorzichtige arts in dezelfde situatie zeker een andere beslissing zou hebben genomen.


(1) F.Dewallens e.a., Covid-19 en gezondheidsrecht: een eerste vanalyse, T.Gez.R., 2020-21, pag.31
1 oktober 2020 18:59