DRPP
Klein maar zonder grenzen

MEER RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING ONDERSTEUND

Fiscaal aftrekbare rechtsbijstandverzekeringen voor arbeidsovereenkomst, overeenkomsten ( ook consumenten), echtscheiding, fiscale aangelegenheden). Ook arrest EHJ 14.5.2020 verruimt toepassing rechtsbijstand.

  • Op 22 april 2019 en zonder regering werd de wet goedgekeurd in het parlement waardoor de toegang tot het gerecht terug wat meer toegankelijk wordt gemaakt voor particulieren.
  • Het invoeren enkele jaren geleden van de BTW maakte het voor de particulieren financieel veel zwaarder om gedane onrecht recht te trekken met tussenkomst van beroepspersonen. Voor de bedrijven niet, vermits zij de BTW konden recupereren. Sommigen suggereerden dat het ook aanzien werd als middel om de gerechtelijke achterstand in te halen... Voor de gemiddelde burger die niet kon genieten van het pro deo systeem, werd dit een zware en onrechtvaardige toestand.
  • Met de ondersteuning van een rechtsbijstandsverzekering kan dit wat opgevangen worden. Er is belastingsvermindering van 40% van de betaalde premie, met een plafond van 310€/jaar.
  • Dit kan betrekking hebben op geschillen mbt het arbeidscontract ( of statuut van rijkspersoneel ), het sociaal statuut voor zelfstandigen, de eerste echtscheiding, het beëindigen van wettelijk samenwonen, geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten ( ook consumentenrecht ), geschillen inzake bouwwerken ( waarvoor tussenkomst van een architect of een vergunning vereist is, geschillen inzake fiscaal recht.
  • Er kan enkel in een wachttermijn voorzien worden voor bouwgeschillen ( max. 5 jaar ), echtscheiding ( max. 3 jaar )), fiscaal ( max. 1 jaar). Best dus niet wachten.
  • Opdat de wet van toepassing is moet een waarborg zijn van 13.000€ voor burgerlijke geschillen ( uitzondering voor echtscheiding - kan verminderd worden tot 3.375€ , en 6.750€ voor bepaalde bouwgeschillen of een arbeidsovereenkomst ). De wachttijd mag maar maximaal 1 jaar zijn, voor bouwen evenwel max. 5 jaar, en 3 jaar voor echtscheiding en samenwonen.
  • De verzekerde personen kunnen ook de echtgenoot of samenwonende partner zijn, en de gedomicilieerde personen ( niet huispersoneel).
  • Er zijn barema's bepaald van de maximumbedragen van erelonen die de verzekeraar kan ten laste nemen. ( KB. 28.6.2019, BS 12.7.2019).
  • Het EHJ heeft in antwoord op een prejudiciële vraag bij arrest van 14.5.2020 van de Orden van advocaten bevestigd dat de verzekerde ook vrij kan kiezen en beroep kan doen op een advocaat in het kader van een buitengerechtelijke en gerechtelijke procedure.( ECLI:U:C:2020:372
21 mei 2020 19:00