DRPP
Klein maar zonder grenzen

BESCHERMING VAN BEDRIJFSGEHEIMEN

Vanaf 24.8.2018 is de nieuwe wet m.b.t.bedrijfsgeheimen in werking getreden; het verschaft meer duidelijkheid en zekerheid dan de vroegere verspreide regels ter zake.

Onder invloed van de Europese richtlijn ( nr 201/943 ) werd in het wetboek economisch recht een reeks van artikelen toegevoegd, die de mogelijkheid bieden op te treden tegen de onrechtmatige verkrijging, gebruik en openbaarmaking van bedrijfsgeheimen. 

Met bedrijfsgeheimen wordt bedoeld geheime informati, met een handelswaarde en die onderworpen is aan redelijke veiligheidsmaatregelen. Kunnen dus worden geviseerd: klantenlijsten, controleverslagen, plaatsbeschrijvingen, productgegevens om toekomstige interventies te vergemakkelijken, bedrijfsprocessen, marktstudies, technologische informatie, etc..

Het vooraf nemen van "redelijke veiligheidsmaatregelen" wordt verwacht, zoals door contractuele bepalingen, beveiligingssysteem, geheimhoudingsclausules, ..

Onrechtmatige verkrijging gebeurt door het zich onbevoegd toe-eigenen of kopiëren van documenten, electronische bestanden.

Ook tegen de derde-verkrijgers kan thans worden opgetreden, met name wanneer deze persoon van bedrijfsgeheimen gebruik maakt en wist of had moeten weten dat het bedrijfsgeheim direct of indirect onrechtmatig werd verkregen. Ook het produceren, aanbieden of in handel brengen, in-en uitvoeren van "inbreukmakende goederen " ( goederen waarvan het ontwerp, werking, productieproces aanzienlijk baat hebben bij bedrijfsgeheimen die onrechtmatig verkregen zijn ).

Bescherming wordt geboden bij vrije meningsuiting, onthullen van wangedrag, of bescherming van een erkend rechtmatig belang. Dit zal nog een concrete invulling moeten krijgen.

Procedurieel kan snel worden opgetreden.Voorlopige maatregelen op de inleiding, stakingsrechter, schadevergoeding. Weliswaar, gezien het gevaar voor misbruik, kan door de Rechter een zekerheid worden gevraagd aan de partij die verregaande maatregelen vraagt.

 17 februari 2019 10:01