DRPP
Klein maar zonder grenzen

Algemene en financiële voorwaarden

Artikel één:


Behoudens in geval van een specifieke overeenkomst zijn deze voorwaarden van toepassing in de relatie tussen de cliënt en de advocaat. Zij gelden uitsluitend voor de dossiers van advocatenkantoor De Rouck& Partners (DRPP), onder het beheer van advocaat Roland De Rouck.


Artikel twee:


De prestaties van de advocaat worden in regel gefactureerd aan een uurtarief van € 95 (excl. BTW)/u . 

Dit is vast in gangbare materies t.a.v. een particulier.

Het uurtarief kan vermenigvuldigd worden met een coëfficient van 1,3 enkel voor de prestaties die de cliënt/opdrachtgever dringend verzoekt, of die om imperatieve redenen (zitting, verjaring, verbeuren van rechten, ...) onmiddellijk moeten behandeld worden, en die effectief bij prioriteit (en dus op dezelfde dag of uiterlijk s'anderendaags) uitgevoerd worden .

De erelonen kunnen vermenigvuldigd worden met een factor 1,2 of 0,8 bij een respectievelijk succesvol of negatief resultaat van de zaak. Wat succesvol of negatief is kan bij het aanvatten van de zaak afgesproken worden. Bij afwezigheid aan regeling gelden de regels toepasselijk binnen de Belgische advocatuur.


T.a.v. een onderneming worden de prestaties in de regel gefactureerd aan een uurtarief van € 95 (excl. BTW)/u.

In gespecialiseerde materies, en uitsluitend voor die prestaties die bijzondere kennis vereisen, wordt dit tarief aangepast tot € 110 (excl.BTW)/u.

Wanneer de aangelegenheid bijkomend bijzonder complex is, en uitsluitend voor de prestaties die hierop betrekking hebben en wanneer die tot een snelle oplossing leiden, kan het tarief opgetrokken worden tot  € 130 (excl.BTW)/u.

Het tarief van € 95 en € 110 kan vermenigvuldigd worden met een coëfficient van 1,3 voor de prestaties die de cliënt/opdrachtgever dringend verzoekt, of die om imperatieve redenen (zitting, verjaring, verbeuren van rechten, ...) onmiddellijk moeten behandeld worden, en die effectief bij prioriteit (en dus op dezelfde dag of uiterlijk s'anderendaags) uitgevoerd worden.

Welke prestaties als gespecialiseerd of bijzonder complex kunnen aanzien worden, kan worden gepreciseerd en afgesproken bij het opstarten van de zaak. 

Indien er geen afspraak gemaakt wordt, hebben deze aangepaste tarieven enkel maar betrekking tot de prestaties die deze verhoogde kennis en vaardigheden vereisen, en als dusdanig aanzien worden binnen de Belgische advocatuur. 

Wanneer een zaak behandeld wordt in graad van beroep, wordt het verhoogd tarief dat te maken heeft met specialiteit of complexiteit, enkel toegepast bij het ontwikkelen van nieuwe argumenten of middelen.

De erelonen kunnen vermenigvuldigd worden met een factor 1,2 of 0,8 bij een respectievelijk succesvol of negatief resultaat van de zaak. Wat succesvol of negatief is kan bij het aanvatten van de zaak afgesproken worden.

Bij afwezigheid aan regeling gelden de regels toepasselijk binnen de Belgische advocatuur.


Bijzondere afspraken kunnen tevens gemaakt worden wanneer het kantoor verscheidene zaken van dezelfde cliënt kan behandelen.


Al deze tarieven worden verminderd voor de tussenkomsten van een jonge advocaat met minder dan 3 jaar anciënniteit aan een tarief schommelend tussen € 65 en € 85 (excl. BTW)/u in functie van diens ervaring en ancienniteit.

Administratieve verwerkingen door het secretariaat vanaf 5 min. worden aangerekend aan een vergoeding  € 35/u ( excl. BTW ).


De afrekeningen bevatten alle omschrijvingen van de prestaties en het aangerekende uurtarief. Tussentijdse afrekeningen worden per aanleg bij een procedure bezorgd. De cliënt kan ten alle tijde om een tussentijdse afrekening verzoeken.Artikel drie:Bij de eerste consultatie op het kantoor wordt een provisie verzocht van 150 € (BTW inclusief) en effectief aangerekend wanneer een zaak grondig besproken wordt of aanleiding geeft tot inhoudelijk advies.

Bij het verderzetten van de zaak, geldt deze als voorschot, welke aangerekend wordt volgens de hogervermelde tarieven.


Bij on line consultatie, volgt in eerste instantie een antwoord wat mogelijk is, en wordt hierop de kostprijs of minstens het tarief voor de prestatie medegedeeld.

Er wordt ten zeerste aangeraden zo veel mogelijk informatie en stukken, liefst chronologisch geordend, op voorhand over te maken via mail of post.

Bij het starten van een zaak (met uitzondering van adviesverlening)  is het zeer moeilijk om de kostprijs van de totale  dienstverlening te begroten, daar de omvang ervan ook bepaald wordt door derden. 

Wel kan een dossier (zeer) grondig of (zeer) kernachtig behandeld worden naar de wens van de client (op voorhand af te spreken), en kunnen budget afspraken gemaakt worden.Artikel vier:Er zijn twee soorten van dossiers, de online-dossiers voor advisering, en de klassieke dossiers (op papier en electronisch).

Bij de online-dossiers vallen bepaalde kosten weg, zoals de openingskost (omdat de client zelf de gevraagde gegevens invult). 

Doordat de client in online-dossiers zijn dossier zelf kan opvolgen zijn er automatisch minder communicatie-kosten. Deze regeling is in opbouw.


Kosten en uitgaven worden afzonderlijk gefactureerd als volgt:


 • Openingskost: € 40
 • Tekstverwerking via secretariaat: € 10 euro/blz
 • Aangetekende zending +  €  6
 • Kopie/print zw-w €  0,50
 • Scan zw-w € 1,25
 • Kopie/scan/print kleur  €  1,50
 • Boekhouding €  2,25/verrichting
 • In-en uitkomende e-mail/fax €  1,25
 • Telefoon: €  2,50/eenheid
 • Telefoon internationaal, uitgaand: € 10 per 15 min.
 • Verplaatsingsonkosten (per kilometer): €  0,50
 • Afsluiten en archiveringskosten €  40

De gerechtskosten ( zoals griffierechten) worden gefactureerd aan de kostprijs.Artikel vijf:De kosten en erelonen zijn onderworpen aan de btw sinds januari 2014 (een te betreuren beslissing van de overheid).

Periodiek en in functie van de intensiteit van de prestaties worden (in regel, hetzij driemaandelijks hetzij zesmaandelijks)  uitnodigingen tot betaling (provisies) verstuurd. 

Bij beëindiging van prestaties per aanleg wordt tevens een factuur overgemaakt met overzicht van de samenstelling van prestaties en kosten.


De facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van een maand. Bij niet betaling binnen die termijn lopen van rechtswege intresten (naar rato van de wettelijke intresten). 

Bij laattijdige betaling is een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het totaal gefactureerde bedrag, met een min van € 500.


In geval van laattijdige betaling, houdt de advocaat zich het recht voor diens prestaties op te schorten.Artikel zes:Het beroep van advocaat is onderworpen aan regels van deontologie, die tot doel hebben het vertrouwen van de cliënt ten opzichte van zijn advocaat te verzekeren ( zoals beroepsgeheim, beheer van ontvangen gelden), en anderzijds ook de mogelijkheid te verschaffen op verzekerde wijze onderhandelingen te kunnen voeren.


Daarom zijn de brieven gewisseld tussen advocaten steeds vertrouwelijk (behoudens strikte uitzonderingen). De cliënt verbindt zich tevens ertoe om dit vertrouwelijk karakter te respecteren.


De advocaat kan zich laten vervangen voor een onderdeel van de te leveren prestaties door een medewerker van het kantoor, zowel intern als extern. Deze vervanging betreft uitsluitend

uitvoerende of voorbereidende onderdelen van de opdracht.


De verantwoordelijkheid van de advocaat wordt beperkt tot het verzekerd bedrag volgens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de betroffen balie.(in de eerste plaats de balie van Dendermonde).Artikel zeven:


Het is steeds nuttig na te gaan of U niet kunt terugvallen op één of andere rechtsbijstandsverzekering, die in vele basisverzekeringen begrepen kunnen zijn ( zoals automobiel- of burgerlijke aansprakelijkheid (familiale)).

De artikelen die hier gepubliceerd zijn streven ernaar zo juist mogelijk te zijn, maar zijn opgemaakt op een bepaalde datum, en kunnen niet leiden tot enige verantwoordelijkheid noch van de schrijver noch van het kantoor.