DRPP
Klein maar zonder grenzen
Roland DE ROUCK
Advocaat

Advocaat aan de balie te Dendermonde sinds 1982 en bijkomend te Gent sinds 2013. Nederlands, Frans, Duits. (Voor meer uitleg klik op beeld)

Bekijk profiel>

DE KRAKERSWET IN VOEGE SINDS 16 NOVEMBER 2017

De krakerswet in voege sinds 16 november 2017

1. Enkele ophefmakende voorvallen van enkele maanden geleden hebben duidelijk gemaakt dat het tot dan niet gemakkelijk was om een persoon, die buiten uw weten in uw woning was binnengedrongen, uit uw huis te zetten. Gezien eigendom beschermd wordt, zelfs tot in de grondwet, leek dit zeer vreemd.

Het vergde een lange weg via de Vrederechter.

Nu is die weg zeer ingekort.

2. Leegstaande gebouwen worden soms ingepalmd door krakers en soms door familieleden met aanspraken uit erfrecht.


Door familieleden


In die laatste veronderstelling is de identiteit van de persoon die het huis “ingepalmd” heeft uiteraard gekend.

Diegene die de in bezit name als onrechtmatig beoordeelt en er zelf aanspraken zou op hebben, kan eventueel zelf een verzoekschrift neerleggen voor de Vrederechter van de plaats waar het goed gelegen is.

Een attest van woonplaats van de bezetter(s) moet dan worden toegevoegd.

De zaak zal dan worden opgeroepen (dus ook de bezetter) en de Vrederechter zal dan eerst een poging tot verzoening ondernemen en zal bij afwezigheid aan akkoord en bij betwisting dan conclusietermijnen moeten bepalen.

Op dat ogenblik dient elkeen binnen die termijn standpunten in te nemen. Dan moeten argumenten van zakelijk recht (bezit, eigendom, vruchtgebruik) of inzichten van erfrecht worden aangewend.


Door krakers


In geval van krakers is de identiteit van de persoon uiteraard niet gekend.

De procedure kan dan ingeleid worden bij een eenzijdig verzoekschrift, doch hiervoor dient u zich te wenden tot een advocaat.

Deze zal dan een eenzijdig verzoekschrift opmaken en de omstandigheden weergeven.

Hierop wordt de verzoekende partij (vertegenwoordigd door zijn raadsman) nogmaals opgeroepen binnen de twee dagen na het inschrijven van het verzoekschrift op de griffie van het vredegerecht..

Intussen dienen de griffiediensten het OCMW te contacteren voor eventuele opvang van diegene(n) die uit het huis zullen gezet worden.

Daarna volgt een vonnis en kan de uithuiszetting gebeuren in regel binnen en binnen een termijn van 8 dagen na betekening.

Daar krakers meestal geen adres hebben en dan normaal de betekening gebeurt aan de Procureur des Konings, doch zij dan hiervan niet op de hoogte zijn, is hiervoor een speciale regeling voorzien.

De betekening kan in deze gevallen ook gebeuren door een aanplakking van een beslissing op de gevel van het betrokken huis zodat de onrechtmatige bewoners er kennis van nemen.

Op basis van diezelfde beslissing kan de Gerechtsdeurwaarder ook de meubels laten weghalen die er zich bevinden.

Opgelet: een Gerechtsdeurwaarder zal wel altijd een voorschot vragen aan de partij die op hem beroep doet.

Wanneer men dan beroep dient te maken op een slotenmaker en de goederen dienen weggehaald te worden bij terug transport en dus kosten van derden moeten worden, kan dit oplopen tot zeer hoge kosten. Best dat op dat ogenblik ook nagekeken wordt voor mogelijkheden van beslag op de goederen die er aanwezig zijn.

Wanneer krakers geen eigendom hebben zijn deze kosten niet te recupereren of minstens niet onmiddellijk.

Een vonnis geldt 10 jaar onverkort de mogelijkheid tot een stuiting en wat nu niet kan, kan eventuele later gebeuren.

Tenslotte moet opgemerkt worden dat het kraken van een huis nu ook een misdrijf geworden is zodat men ook meteen aangifte kan doen bij de politie waarna dit dus aanleiding kan geven tot vervolging.


RDR – 24/02/2018